Better life starts with better skills

Program hakkında 

SOBER, daha iyi bir yaşam için öğrenme becerilerinin ve STEM eğitiminin geliştirilmesi, isimli Avrupa Birliği Erasmus+ projesidir. Bu proje, dijital temelli bir Kapsamlı Gelişim Programı geliştirmeyi, uygulamayı, öğretmenlere metodolojik ve pedagojik eğitim sunmanın yanında dezavantajlı ve özel eğitim ihtiyacı olan çocukların temel becerilerinin geliştirilmesine odaklanmayı amaçlamaktadır.

“Daha iyi bir yaşam için öğrenme becerilerinin ve STEM eğitiminin geliştirilmesi”, Macaristan, Belçika, Türkiye ve Polonya olmak üzere 4 uluslararası ortağın stratejik iş birliği ile yürütülmektedir. Kapsamlı Gelişim Programı, bireyin bilişsel faaliyetlerinin temelini oluşturan bazı becerilerin geliştirilmesi için gerekli olan çeşitli etkinlikler içermektedir. Bu yenilikçi uygulamalar, muhtemel dezavantajları dikkate alarak özel eğitim ihtiyacı olan çocukların hayatlarını kolaylaştırmak için öğrenci gelişimini desteklemek üzere tasarlanmıştır. 

Onlarca yıllık deneyime dayanarak, günümüzde okula giden çocukların bazı becerileri geniş bir spektrum kapsamında değişkenlik göstermektedir.  Tipik gelişim gösteren bir çocuktan ziyade günümüzde farklı istek ve ihtiyaçları dikkate alan gelişim programları tartışılmaktadır. Eğitim sistemi, yeteneklerdeki bu değişimler söz konusu olduğunda uluslararası düzeyde de artan zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. İşlerini başarılı bir şekilde yapmak için önleme, müdahale ve telafi için mümkün olan tüm yol ve araçları kullanmaktadır. 

SOBER Kapsamlı Beceriler Geliştirme Programı, dezavantajlı öğrencilerin öğrenme çıktılarındaki eşitsizlikleri azaltmayı amaçlamaktadır ve bu da sosyal uyumun güçlendirilmesi için çok önemlidir.

●  Bu projenin uluslararası ortaklarının amacı, başarı duygusu, üretkenlik, yararlılık duygusu ve yetkin bir varlık sağlayarak eğitimde okulu erken bırakanların sayısını azaltmaktır. 

● Özel öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği / hiperaktivite bozukluğu, (ADD / ADHD) olan öğrenciler söz konusu olduğunda, kısmi yetenek bozukluğunun gelişimi, sonuçlarının başarısı, daha sonraki yaşam beklentilerini iyileştirmek ve dezavantajlarını azaltmak için özellikle önemlidir.  

● Kapsamlı gelişim programı, önleyici nitelikteki temel yetkinlikleri geliştirerek ve dezavantajları azaltan pedagojik faaliyetleri destekleyerek okul terkini azaltmayı amaçlamaktadır. 

SOBER Kapsamlı Beceriler Geliştirme Programı, özellikle aşağıda belirtilen çocuklar için temel yetkinliklerin gelişimini güçlendirmeye adanmıştır:

1. Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar

2. Okulu bırakma riski olan çocuklar

3. Sosyo-kültürel açıdan dezavantajlı çocuklar

Çalışmamızın beş aşaması

  1. Kapsamlı Gelişim Programı, öğrencilerde temel becerileri güçlendirmeye odaklanmıştır. Algı, konsantrasyon/dikkat, hafıza, düşünme, iletişim becerileri, oryantasyon, psiko-motor beceriler ve sosyal beceriler olmak üzere 8 alanda yaşa özel etkinlikler içermektedir. Ayrıca motor becerilerin kullanımını ve gelişimini destekleyen iki çalışma kitabı da hazırlanmıştır. Bu materyallerin öğretmenlere ve ebeveynlere ulaştırılması ile özel gereksinimli öğrencilerin gelişiminin desteklenmesi amaçlanmaktadır. 
  2. Farklı etkinlikler içeren çevrimiçi bir platformun kurulması. Dijital tabanlı bir çevrimiçi platform, öğretmenlerin (ilkokul, ortaokul, özel eğitime muhtaç) öğrencilere ve okulu bırakma riski olanlara özel olarak hazırlanmış eğitim materyallerini kullanmalarına ve yaygınlaştırmaya yardımcı olmayı ve etkileşimi, tekrarı, dijital kaydı ve tekrar oynatmayı destekleyen esnek bir öğrenme yönetim sistemi oluşturmayı amaçlamaktadır. Çalışmalarını daha erişilebilir ve ilgi çekici kılmak için öğretmenler ve öğrenciler için yaratıcı ve eğlenceli bir ara yüz tasarlanmıştır. 
  3. İleri Düzey Kapsamlı Beceriler Geliştirme Programı Oluşturma. Bu aşama, özel gereksinimli öğrencilerin dijital yetkinliklerini geliştirmek için eğitim materyalleri oluşturmayı ve bu materyallerin kullanımını sağlamak için öğretmenlere (ve ebeveynlere) eğitim vermeyi ve öğrencilerin gelişimini desteklemek için becerilerini geliştirmelerini ve katılımlarını artırmayı amaçlamaktadır.
  4. Sürekli Mesleki Gelişim (CPD) – Materyallerin oluşturulması ve öğretmen ve velilere eğitim verilmesi. Bu aşamada, öğretmenlerin materyalleri uygun ve verimli bir şekilde uygulamalarını destekleyen veriye dayalı, kolay erişilebilir stratejiler ve araçlar geliştirmektir. CPD, öğretmenlere materyalleri nasıl kullanacakları, becerilerini nasıl geliştirecekleri ve katılımlarını nasıl artıracakları konusunda rehberlik eder. 
  5. Mühendislik Uygulamalarının Fen Eğitimine Entegre Edilmesi. Bu kapsamda geliştirilen materyaller, mühendislik kavram ve uygulamalarının STEM eğitimine nasıl entegre edilebileceğini kapsamaktadır. Buradaki etkinlikler bazı problemleri çözmek için tasarlanmıştır; bu kapsamda öğrencilerin bir teknoloji geliştirmeleri veya iyileştirmeleri amaçlanmaktadır. Bu etkinlikler STEM uygulamalarına odaklanmaktadır. Gündelik yaşam ilişkili bu tür pratik uygulamalar öğrencilerin STEM’in günlük dünyalarının bir parçası olduğunun farkına varmalarına imkan sağlamaktadır.