Better life starts with better skills

Partnerzy strategiczni

Uniwersytet Óbuda (ÓU), założony w 1879 roku, jest drugim co do wielkości, ale najwyżej ocenianym uniwersytetem technicznym na Węgrzech. Ma on na celu osiągnięcie trójki doskonałości w edukacji, badaniach i innowacjach, aby sprostać wyzwaniom społecznym i przyczynić się do zrównoważonego rozwoju na poziomie krajowym, regionalnym i UE. 

ÓU ma siedem wydziałów i trzy szkoły doktorskie, jedno centrum doskonałości i osiem laboratoriów badawczych. ÓU uczestniczy w wielu organizacjach międzynarodowych oraz programach dwustronnych i międzynarodowych (obecnie ponad 20 projektów naukowych finansowanych ze środków UE). Nawiązał stosunki międzynarodowe z 90 krajami, uczestniczy w 300 programach szkolnictwa wyższego i partnerstwach oraz ma ponad 250 umów o kształceniu i mobilności. ÓU oferuje innowacyjne programy studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Realizuje podejścia oparte na wyzwaniach oraz tworzy przyjazne dla studentów, kreatywne i wspierające środowisko, aby umożliwić im reagowanie na wyzwania określone przez nasz zglobalizowany świat, kładąc nacisk zarówno na badania podstawowe, jak i stosowane, internacjonalizację, zrównoważony rozwój, ulepszenia technologiczne, RDI, uczenie się przez całe życie oraz interakcję i współpracę z przemysłem. W ciągu ostatnich 10 lat badania ÓU rozszerzają się na dziedziny, które znajdują się w głównych obszarach problemowych dzisiejszych społeczeństw: zdrowie i zrównoważony rozwój. Misja i wizja ÓU opierają się na podstawowych wartościach, takich jak pielęgnowanie przedsiębiorczości, otwartości, tolerancji, dialogu i różnorodności, aby wypełniać swoją odpowiedzialność jako instytucji szkolnictwa wyższego, przyczyniając się do pozytywnych zmian społecznych.


Girls Code Fun (GCF) to organizacja non-profit, której celem jest motywowanie dziewczyn i kobiet do zdobywania wiedzy i umiejętności w zakresie nowych technologii. W portfolio Fundacji znajdują się programy wspierające, takie jak Stypendium Małe Programistki dla dziewcząt w wieku 8-15 lat oraz Koło Programistek Miejskich, czyli warsztaty dla kobiet, które chciałyby doskonalić swoje umiejętności technologiczne. 

Od 2021 Fundacja wspiera licealistki z Warszawy w wyborze kierunków STEAM na ścieżce dalszej edukacji i rozwoju poprzez projekt STEAM Academy. Ponadto, Fundacja współpracuje z firmami technologicznymi, organizując wydarzenia, warsztaty i kursy dla dziewczyn oraz innych osób, które są niedostatecznie reprezentowane w sektorze IT i nowych technologii.


Greckokatolicka Szkoła Podstawowa św. Mikołaja (SZTMI) jest największą szkołą w Edelény i regionie, nauczającą 671 dzieci i zatrudniającą ponad 50 pracowników. Znajduje się i działa w dolinie Bódvy, jednym z najbardziej defaworyzowanych obszarów Węgier, położonym w północnej części kraju. Koncentruje się na zapewnieniu wysokiego poziomu edukacji, na nauce języków, angażując nowe, innowacyjne podejścia i metody w edukacji.

Rozwój techniczny jest podstawowym elementem naszej edukacji, skupiającym się na wykorzystaniu Internetu i tablicy interaktywnej (smartboard) do prezentacji i demonstracji. Edukację dwujęzyczną rozpoczęliśmy w 2008 roku, a szkoła organizuje wiele zajęć pozalekcyjnych, gdzie osiągnięcia i standardy uczniów są wysokie. Jako szkoła katolicka skupiamy się na duchowym, moralnym, społecznym i kulturalnym rozwoju naszych dzieci. Staramy się zasiać moc miłości w naszych dzieciach i pokazać im, jak realizować siebie poprzez współpracę, harmonię oraz jak zachować wewnętrzny spokój. Ponadto koncentrujemy się na naszym środowisku, dbamy o nie. Zachęcamy nasze dzieci do otwartości, kreatywności, wyobraźni, współpracy i aktywności we wszystkich obszarach programu nauczania. Nasza szkoła wspiera zdrowy tryb życia, kładąc nacisk na zajęcia na świeżym powietrzu, takie jak trekking, który rozwija ich umiejętności fizyczne. Podkreślamy również znaczenie sportu i sztuki. Szkoła Podstawowa św. Mikołaja wdrożyła najnowocześniejsze podejście dydaktyczne, edukację opartą na klockach Lego. Nasi nauczyciele studiowali tę metodę w Danii. To gotowe do nauczania w klasie rozwiązanie wspiera nauczycieli w tworzeniu i angażowaniu motywacji u uczniów oraz kreuje inspirujące środowisko uczenia się. Szkoła cieszy się popularnością wśród rodziców, ze względu na nasze sukcesy, osiągnięcia i religijny charakter.


Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Katolicka Edukacja Flandrii) powstała w 1952 roku. Jest to organizacja członkowska szkół katolickich: przedszkoli, szkół podstawowych i średnich, szkół specjalnych, internatów, szkół zawodowych, szkół dla dorosłych, szkolnictwa wyższego. Katolicka Edukacja Flandrii realizuje religijną i pedagogiczną wizję edukacji, a także wizję zarządzania i rozwoju. Organizacja mówi w imieniu swoich członków i reprezentuje ich w rządzie, Kościele i społeczeństwie.

Katolicka Edukacja Flandrii jest największym graczem edukacyjnym we Flandrii (północna połowa Belgii) i inspiruje swoimi projektami edukacyjnymi ponad 2 200 szkół i 935 000 uczniów i studentów. 

Katolicka Edukacja Flandrii uważa, że wysokiej jakości edukacja to coś więcej niż tylko szkolenie i nauczanie. Edukacja w najszerszym tego słowa znaczeniu powinna umożliwić dzieciom, młodzieży i dorosłym radzenie sobie z coraz bardziej złożonym światem dnia dzisiejszego i jutrzejszego.

Zapraszamy wszystkich, bez względu na ich pochodzenie religijne lub ideologiczne, i zapraszamy ich do dialogu między sobą. W tym dialogu człowiek uczy się kształtować własną tożsamość poprzez odkrywanie i refleksję. Katolicka Szkoła Dialogu ma na celu wniesienie chrześcijańskiego głosu do tej rozmowy w nowoczesny i pełen wyzwań sposób, jednocześnie tworząc miejsce dla tych, którzy nie mają szansy dołączyć do rozmowy. W ten sposób, poprzez otwartość i rekontekstualizację tożsamości chrześcijańskiej, przyczynia się do budowania znaczącego, tolerancyjnego i trwałego społeczeństwa.

Wspieranie międzynarodowego kształcenia. 

Wspieramy, doradzamy i szkolimy nasze szkoły członkowskie w rozwijaniu wysokiej jakości edukacji. Jednym ze sposobów, w jaki to robimy, jest wspieranie międzynarodowego uczenia się.


Hacettepe Science Center LLC (HSC) ma swoją siedzibę w Hacettepe Technopolis na kampusie Uniwersytetu Hacettepe.

HSC ma na celu promowanie publicznego zaangażowania w naukę, technologię, inżynierię i matematykę (STEM) oraz inicjowanie projektów otwartej nauki i nauki obywatelskiej. Łączy praktyków STEM, badaczy, decydentów i społeczeństwo w celu poprawy jakości edukacji STEM i poszerzenia uczestnictwa w STEM.

HSC jest założycielem Tureckiego Sojuszu STEM, który składa się z kilku różnych członków z ośrodków naukowych, muzeów nauki, ośrodków PD, organizacji pozarządowych, ośrodków STEM, firm, ośrodków badawczych i organizacji publicznych. HSC ma silne powiązania między badaniami a szkołami i ma umowę o współpracy ze szkołami. Niektóre z tych szkół wezmą udział w tym projekcie. HSC ma naukowców z dużym doświadczeniem w opracowywaniu programów nauczania STEM, doskonaleniu zawodowym nauczycieli, publicznym zaangażowaniu w STEM i naukę obywatelską.

Nasz zespół brał udział w kilku projektach unijnych. Podczas naszych ostatnich projektów UE ponad 2000 czynnych i przygotowujących się do pracy nauczycieli STEM wzięło udział w naszych kursach doskonalenia zawodowego (PD). Wielu uczestniczących nauczycieli stwierdziło, że program PD miał istotny wpływ na ich praktyki w klasie. Biorąc pod uwagę znaczną liczbę nauczycieli STEM, wpływ na ponad 100 000 uczniów rocznie. Niektóre z tych warsztatów PD koncentrowały się na uczeniu się opartym na dociekaniu (IBL) i sposobach integracji strategii oceniania z IBL (http://sails-project.eu), a inne skupiały się głównie na uczeniu się opartym na dociekaniu (IBL) w połączeniu z świat pracy (WoW) (http://mascil.com). Nasza praca na temat „Wpływ inicjatyw na realizację badań naukowych – studium porównawcze tureckich, izraelskich, szwedzkich i czeskich systemów edukacji naukowej” została opublikowana w Cultural Studies of Science Education (Heinz i in. 2016). HSC i Uniwersytet Hacettepe mają tradycję wdrażania i rozpowszechniania innowacyjnych podejść i zasobów w szkołach, programach kształcenia nauczycieli przygotowujących się do pracy i w trakcie pracy oraz poza nimi.